2010. május 15., szombat

„KRISZTUS A JÖVİ, EGYÜTT KÖVETJÜK İT”
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
ALKOTMÁNYOZÓ ZSINATA
Az Alkotmányozó Zsinat üzenete
Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy ma, 2009. május 22-én, 11.00 órakor a
magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a
Magyar Református Egyház Alkotmányát. Ezzel a lépéssel, közel 20 évi fáradozás
után, mi, magyar reformátusok évszázados közösségünket ebben a formában
juttatjuk kifejezésre. A magyar reformátusság a reformáció évszázadától megtartotta
lelki, szellemi egységét. Összetartozásunkat még történelmi viszontagságok és
politikai szándékok sem tudták kikezdeni, így a trianoni döntés és 2004. december 5-i
népszavazás sem tudta szétzilálni közösségünket. Ezt a közösségünket kifejezi az is,
hogy ma együtt ünnepelünk azokkal is, akik már kifejezték csatlakozási szándékukat
vagy még ezt idáig nem tudták megtenni.
Ma ezzel a közös alkotmánnyal is kifejezzük és megszilárdítjuk egységünket.
Alkotmányunk szerint:
• Egyházunk tagja minden keresztyén, aki a magyar református egyházhoz
tartozónak vallja magát, éljen bárhol a világban, és legyen magyar vagy más
anyanyelvő.
• Egyházunk a csatlakozó részegyházak zsinati közössége, amely. törvényt alkot és
megnyilatkozik mindazokban a kérdésekben, melyekre a részegyházak
legmagasabb szintő testületei felhatalmazzák.
• Egyházunk alkotmánya biztosítja és szabályozza a Kárpát-medencén kívüli
magyar református egyházak csatlakozását is.
• Belsı szervezeti rendszerük kialakításában a részegyházak önállóak és
függetlenek. Kivételt képeznek ez alól mindazon kérdések, amelyek a közös
alkotmányba vagy közös szabályzásra tartoznak.
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hisszük és valljuk,
hogy Krisztus igazsága szabadít meg minden igazságtalanságból és nyomorúságból.
Hisszük, hogy gyógyító hatalma megteremti Benne való egységünket is. Hisszük,
hogy ha İt követjük a megbékélés eszközei lehetünk minden körülmények között.
Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus Krisztus egyetemes
egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan
tagjai vagyunk.
Krisztus a jövı, kövessük együtt İt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése